# اعتماد

ایجاد اعتماد دوباره بین همسران بعد از خیانت

-(اگر خیانت کرده اید)صادقانه عذرخواهی کنیدوسعی کنید با کمال صداقت به گناه خود اعتراف کنید. -(اگرخیانت دیده اید)عذرخواهی همسرتان راصادقانه وصمیمانه ... ادامه مطلب
/ 72 نظر / 18 بازدید